OSS höjer rösten för Sveriges servicestationer

För OSS är opinionsbildning och lobbyverksamhet en viktig del i vårt arbete.

Politikerna har begränsade kunskaper om hur drivmedelsbranschen fungerar. Många sätter likhetstecken mellan drivmedelsbolag och drivmedelshandlare när de flesta servicestationer drivs av små företag där varje krona i resultaträkningen gör skillnad. Vi insisterar på att försöka få beslutsfattare att förstå detta.

Vårt opinionsarbete omfattar även att upplysa allmänheten som de särskilda omständigheter som råder i vår bransch. I vissa fall behöver vi också väcka opinion genom att lyfta problem och utmaningar för att skapa ett tryck för förändring.

Ett ytterligare led i vårt opinionsarbete är att svara på remisser. Några utredningar och lagförslag har direkt bäring på vår bransch och några är av naturliga skäl mer perifera. I dessa remissvar betonar OSS vikten av att staten och myndigheter inte ökar byråkratin eller kostnader, verkar för konkurrensneutrala regler, inte påför onödiga pålagor och när pålagor sker och dessa är proportionerlig.

Några av de frågor vi speciellt uppmärksammas noteras nedan. OSS reagerar dock löpande på händelser, omvärlden och aktuella politiska utspel för att i möjligaste mån säkerställa att våra medlemmars intressen tillvaratas. Våra medlemmar ska kunna bedriva sin verksamhet under trygga former, med långsiktiga spelregler under konkurrensneutrala villkor.


Miljöansvaret

Hanteringen av drivmedel är en fråga där lagstiftarna inte har förstått hur viktigt det är att tydligt ange var ansvaret ligger. Saneringsansvaret vid nedläggningar är en av våra högst prioriterade frågor. Nästan ingen bensinhandlare har råd att bekosta detta. OSS arbetar därför långsiktigt med frågan och söker en branschfrivillig lösning. OSS samverkar i frågan med myndigheter och andra intressenter för att få en tydlig, solidarisk och långsiktig lösning.

Tillsynsavgifter och myndighetstillsyn

Landets olika kommuner tillämpar mycket olika tillsynsavgifter. Avgifterna ska täcka kommunens kostnader för tillsyn men ofta går det inte att utläsa från avgiftsfakturorna vad kommunens kostnader består av. Detta kan uppfattas som dold skatt och skapa en snedvridning av konkurrensen. OSS verkar för en harmonisering och tydligare transparens av tillsynsavgifter. Tillsynsmyndigheter och kommuner tolkar lagar och regler olika och utfallet kan variera stort beroende på tjänsteman som handlägger ärendet. Detta är rättsosäkert och öppnar risken för byråaktivism. Tillsynsmyndigheter bör i första hand stödja företag och näringsliv och uppmuntra dessa att göra rätt. OSS menar för övrigt att Sverige bör återinföra tjänstemannaansvaret.

Franchisefrågan

En fråga som ständigt finns på dagsordningen eftersom den berör många av våra medlemmar. OSS vill att lagstiftaren särskilt uppmärksammar de omständigheter som råder i franchiserelationen och skärpa den informationsplikt som idag finns.
Här samarbetar vi med Sveriges Franchisetagare som vi även driver kvalitetscertifieringen Kontrollerad Franchise tillsammans med.

Hyres- och arrendelagstiftningen

En i grunden bra lag som tillkom för att skydda svaga hyresgäster och arrendatorer. Problemet uppstår när organisationens medlemmar hyr ut sin fastighet, eller delar av den, till ett drivmedelsbolag och lagen därmed skyddar den starkare parten. Vår målsättning är att få en bättre balans i lagstiftningen. Arbetet för att ge relevanta riksdagsmän ökad insikt i den här frågan pågår.

Samhällskontraktets efterlevnad

Att vara småföretagare med öppen verksamhet innebär idag att utsätts för stora mängder vardagsbrott. Dels är lagstiftningen och dess tillämpning förlegad, dels får inte våra medlemmar den hjälp de behöver under pågående brott eller för att beivra de brott som sker. Våra medlemmar ska inte behöva uppleva en otrygghet utan veta att rättsvårdande myndigheter vidtar lämpliga åtgärder direkt. Ytterligare förfall kommer leda till ett urholkat samhällskontrakt och staten behöver ta ett större ansvar för att adressera vardagsbrotten.

Glesbygdsfrågor

Varuförsörjning i glesbygden är en känslig fråga. Vårt opinionsarbete går ut på att sprida förståelse för kravet på stora försäljningsvolymer för att hålla igång drivmedelsförsäljningen i glesbygdsområden. Att driva mindre anläggningar som inte kan leva upp till kommande krav om leverans av olika alternativa bränslen är inte realistiskt. Konsekvenserna blir att vill man färdas miljövänligt måste man också acceptera att det blir längre att åka för att tanka eller ladda bilen på en servicestation. OSS har de senaste åren drivit projekt via Tillväxtverket för att bidra till en inbromsning och vändning av den negativa utvecklingen i våra lands- och glesbygder. LÄNK GLÖD

Samarbetspartners

OSS ägs av sina medlemmar och det är deras intressen som styr organisationens verksamhet. Vi har olika samarbetspartners beroende på vilka frågor det handlar om.
Hanteringen av drivmedel är en fråga där lagstiftarna inte har förstått hur viktigt det är att tydligt ange var ansvaret ligger. Saneringsansvaret vid nedläggningar är en av våra högst prioriterade frågor. Nästan ingen bensihandlare har råd att bekosta detta. OSS arbetar därför långsiktigt med frågan och söker en branschfrivillig lösning. OSS samverkar i frågan med myndigheter och andra intressenter för att få en tydlig, solidarisk och långsiktig lösning.