Vår verksamhet - vi gör skillnad

Välkommen att tanka erfarenhet hos OSS - efter snart ett sekel så kan vi branschen.
Här följer några ärenden i vilka hjälpen ifrån OSS blev helt avgörande för respektive resultat:

Panaxia

Under 2016 gick värdehanteringsföretaget Panaxia i konkurs. De hade under flera år haft en brokig tillvara med tydliga anmärkningar i sina revisionsberättelser. Trots detta hade Panaxia ett stort antal kunder inom handeln. Enbart inom drivmedelsbranschen var cirka 100 stationer knutna till Panaxia.

När konkursen var ett faktum kunde konkursförvaltaren konstatera att Panaxia använt klientmedel för att täcka sina egna löpande kostnader. Genom att omsätta flera dagskassor med längre fördröjning kunde illusionen hållas i liv. Flera medlemmar vittnade om att dagskassor kunde inkomma upp till fem bankdagar för sent.

I konkursboet fanns inga, eller nästan inga, tillgångar. Den försäkring som eventuellt skulle täcka dylika händelser uppgick bra till fem miljoner, men det saknades klientmedel för flera hundra miljoner. Ägarna och styrelsen hade inga utmätningsbara tillgångar. Kvar stod hundratals detaljister med stora fodringar. De största enskild fodringarna uppgick till en halv miljon.

Allt genom denna process bevakade förbundet ärendet och förde samtal med alla inblandande aktörer. Genom förbundets försorg kunde dock en överenskommelse nås efter många månaders dialog och förhandling där våra medlemmar återfick majoriteten av sina fodringar. Genom att utse förbundet till legalt ombud kunde överenskommelsen träffas och huvuddelen av fodringarna utbetalas. För många medlemmar gjorde detta skillnaden det räkenskapsåret att klara sitt resultat och för enstaka medlemmar att inte själva behöva göra konkurs.

OSS kunde genom enträget arbete och sin organisationsgrad hjälpa nära hundra medlemmar att få en betydligt bättre lösning av Panaxias konkurs än men enskilt kunna uppnå.

Centralt framförhandlade franchiseavtal

OSS bistår och leder centrala förhandlingar när drivmedelsbolagen introducerar nya franchiseavtal. Franchiseavtalen är det enskilt viktigaste styrdokumenten mellan parterna och reglerar viktiga affärsuppgörelser såsom avgifter, stöd, investeringar och koncept. Genom att upprätthålla en bred och i detalj djup kunskap om branschen och dess villkor kan OSS förhandla balanserade och förutsägbara franchiseavtal för sina medlemmar.

Dessa förhandlingar genomförs i regel tillsammans med respektive drivmedelsbolags handlarrepresentanter. Och målet är att tillsammans skapa en bättre affär för båda parter som är långsiktigt och hållbart.

Inför en kommande förhandling sammanställer OSS och handlarrepresentanter från respektive drivmedelsbolags mål, föreslagna förändringar och vilka delar av gällande avtal som är väsentlig att kvarhålla. Som referens används den certifiering som OSS tillsammans med Sveriges Franchisetagare tagit fram för hållbara och balanserade franchiseavtal – kontrollerad franchise, eller som vi i dagligt tal kallar det, vitlistning. Vitlistningen ska verka för att franchiseavtalet är förutsägbart och inte innehåller dolda affärsrisker. Som medlem hos OSS ska du kunna känna trygghet i att ditt franchiseavtal är nog genomgånget och förhandlat.

Byte av drivmedelsbolag

Branschen har sedan 2008 utvecklats annorlunda än de flesta då bedömde. Butiksomsättningarna minskade och bruttomarginalen på drivmedel ökade. Många bemannade stationer gick därmed i graven och konverterades till automater eller lades ner. Branschen såg också en fortsatt strukturomvandling i och med att flera mindre stationer såldes till handlare medan bolag stannade kvar i arrendeform med en automat. Därmed etablerades en ny driftsform, som vi inom förbundet kallade bemannade automater.

OSS kontaktades våren 2014 av Jan Ohlson, fri handlare i Säffle med en Statoil 1-2-3 på sin tomt. Jan funderade kring möjligheterna att driva sin verksamhet själv och därmed säga upp Statoils arrendeavtal. Tillsammans resonerade Jan, Svensk Bensinhandel och Steinmans advokatbyrå, hur detta kunde ske med minst risk. Inom branschen har det länge varit en sanning att man inte kan slänga ut ett bolag som hyr eller arrenderar utan ett betydande skadestånd. Detta regleras i Jordabalken och innebär att en hyrestagare eller arrendator har rätt till skadestånd i det så kallade besittningsskyddet. Dock finns det möjlighet att säga upp arrendeavtalet utan krav på skadestånd vid särskilda skäl. Ett av dessa är att jordägaren har befogad anledning. Utifrån detta undantag och det faktum att jordägarens intresse att själva kunna operera på sin egen mark med drivmedelsförsäljning, förbereddes ett upplägg där målet var att minimera den skada som skulle kunna uppstå i samband med att skilja Statoil från arrendet.

När så Statoil avflyttade, stämde man Jan på 5,6 Mkr. Förhandlingarna föregicks i arrendenämnden och datum sattes ut för Tingsrättsförhandlingar. Till stämningen, från Statoil, bifogades ett underlag hur bolaget beräknat skadeståndet. Denna baserades på hur mycket pengar Statoil faktisk tjänade på att finnas hos Jan, och visade indirekt hur mycket pengar Jan faktisk själv skulle kunna tjäna på att ta över driften. När väl förhandlingarna tog vid erbjöd Statoil en förlikning. Erbjudandet kontrades och parterna kunde förlikas genom en stadfäst dom i Tingsrätten om 350 tkr. Således en bråkdel av stämningsbeloppet och avkunnad i en offentlig domstol.

OSS medverkade under hela denna process och vidtog omfattande förarbete. Målet var att pröva det omvända skyddet i jordabalken och få en dom att kunna använda. Domen kan dock tolkas olika och har dessutom ingen prejudicerande effekt. För alla medlemmar som är fastighetsägare, och som dessutom arrenderar ut mark till drivmedelsbolag, kan kanske lockas av att själva få ta över driften och göra som Jan gjort. Till alla er, vill OSS, rikta en uppmaning att inte vidta några åtgärder utan först ha varit i kontakt med oss. En liknande process kräver nämligen omfattande planeringsarbete och att en eventuell uppsägning görs korrekt.