Inför riksdagsvalet söndagen den 11 september 2022 frågade OSS våra åtta riksdagspartier om deras respektive åsikter i viktiga frågor för vår bransch.
Se hur de svarade:Fråga 1:

Det är för Sverige väsentligt att bibehålla konkurrenskraften. Varken drivmedel eller arbetskostnader kan avvika i för stor grad gentemot Europa.
Hur ser ni att Sverige ska bibehålla konkurrenskraften och därmed en fortsatt tillväxt i ekonomin med detta i åtanke?S


– Avgörande för varje ekonomis konkurrenskraft är utbildning, forskning och innovation. Vi behöver bra förutsättning för våra företag, och investeringar i allt från infrastruktur till ny energiproduktion. Grundläggande är också att vi sammantaget har ett kostnadsläge som är i paritet med våra konkurrentländers.

M


– Sverige behöver en ny regering som värdesätter företagen och skapar rätt förutsättningar för företag att skapas och växa – i hela landet. En av politikens huvuduppgifter under nästa mandatperiod bör vara att förbättra näringslivets och företagens villkor. Givet Sveriges problem och de skattehöjningar och nya bördor som lagts på företag och landsbygden under de senaste åtta åren bör det vara uteslutet att det samlade skattetrycket tillåts öka kommande år. Många skatter bör dessutom sänkas - bland annat behöver Sverige lägre skatt på arbete och sänkt drivmedelsskatt.

SD


– Det viktigaste för Sverige-demokraterna är att priserna på drivmedel behöver sänkas rejält. Både för privatpersoner, lantbrukare och företag. När Sverige på grund av politiska beslut har bland världens högsta skatter undergräver det vår konkurrenskraft och hotar svenska jobb.

V


– Sverige behöver ställa om till innovationsdriven tillväxt. Det andra gör billigare och ibland bättre måste vi möta med högre kunskapsinnehåll, resurseffektivare produktion samt en produktion av varor och tjänster som utgår från våra samhällsutmaningar snarare än vårt konsumtionsdriv. Omställningen av ekonomin måste ske i ett nytt ekonomiskt landskap, där klimatfrågan och den växande befolkningen både utgör utmaningar och möjligheter. Forskning och utveckling måste ske i nära relation med industrin. Sådana satsningar bör prioriteras från statligt håll.

C


-Vårt näringsliv är mer globalt än någonsin då fler företag har hela världen som sin marknad, och Sverige behöver ha ett konkurrenskraftigt näringslivsklimat för så väl små och stora företag, nyetablerade som gamla, tunga industriföretag och växande tjänsteföretag. Centerpartiet vill att Sverige ska fortsätta vara en jobbskapande, dynamisk ekonomi som ser behovet och betydelsen av ett starkt näringsliv med sänkta kostnader. Som ett föregångsland vill vi visa att ekonomisk tillväxt och fler jobb kan gå hand i hand med åtgärder som hanteras på internationell nivå, såsom minskade utsläpp.

KD


– Vi har under lång tid jobbat för att minska skillnaden mellan EU:s andra medlemsstater och Sverige. Den överimplementering, gold plating, som ofta sker när direktiv ska in i Svensk lagstiftning är hämmande för våra Svenska företag.

MP


– För att vi ska nå de mål för transportsektorns klimatomställning som riksdagen antog 2017, måste vi fasa ut användningen av fossila bränslen. Merparten av alla fordon kommer därför behöva drivas av el och biodrivmedel. Med rätt politik kan detta komma med en rad fördelar. Driftkostnader för både företag och privatpersoner minskar när de ställer om till eldriven mobilitet. Däremot är elbilar i regel dyrare än fossilbilar. Miljöpartiet vill därför sänka trösklarna för att köpa en första elbil genom att erbjuda en generös bonus, som är större för de som behöver bilen allra mest. Biodrivmedel är idag dyrare än bensin och diesel. Genom att skapa god förutsägbarhet och långsiktiga förutsättningar för branschen kan vi producera mer biodrivmedel, och därigenom sänka priserna.

L


– Sverige ska vara ett självklart land för investeringar, företagande och jobb. Det behöver bli enklare att driva företag, särskilt för de minsta företagen. Bolagsskatten och skatten på arbete ska sänkas. Elektrifieringen är en fantastisk möjlighet för näringslivet och fordonsflottan. Men den kräver mer fossilfri el som är tillgänglig när användarna behöver den. Därför vill vi möjliggöra fler kärnkraftverk och halvera elskatten. Klimatpolitiken drivs till största delen gemensamt inom EU, vilket är viktig dels för att den ska nå framgång, dels för att bibehålla Europas och Sveriges konkurrenskraft.


Fråga 2:

Beträffande reduktionsplikten, vilka reduktionsnivåer för diesel och bensin vill ni se efter 2024?


S


– Vi vill slå vakt om reduktionsplikten. Det är ett av de viktigaste verktyg vi har för att få ner utsläppen i transportsektorn, samtidigt som vi stimulerar produktionen av biobränsle så att vi får mer svenskt i tanken.
Drivmedelspriserna har ökat kraftigt under det senaste året, främst på grund av att oljepriset har stigit kraftigt, särskilt efter Rysslands invasion av Ukraina. Med hänsyn till de höga drivmedelspriserna anser regeringen att den successiva höjningen av kraven i reduktionsplikten för bensin och diesel pausas för 2023. Därmed undviks att reduktionsplikten leder till högre priser på bensin och diesel under 2023.

M


– Moderaternas besked är att reduktionsplikten bör ses över och att inblandningskravet ska minska. Vi kommer att återkomma med besked om hur vi närmare anser att reduktionsplikten ska hanteras kommande år. Det är uppenbart att reduktionsplikten har lett till höga bränslepriser. Vi har betydligt högre krav än övriga EU-länder och på grund av hur regeringen har infört plikten har det kraftigt drivit upp drivmedelspriserna.

SD


– För diesel en permanent sänkning från dagens 30,5 % till 5 %. Det skulle göra priset 4-5 kronor billigare vid pump. För bensin en sänkning från dagens 7,8 % till 2 %. Det har inte lika stor inverkan som på dieselpriset men blir fortfarande ytterligare någon krona vid pump.

V


– Energimyndigheten har i uppdrag att ta fram underlag för nivåer 2024-2030 i september i år. Vi kommer att ta ställning till lämpliga nivåer efter att det uppdraget presenterats.

C


– I samarbete med Januaripartierna tog vi fram följande förslag på reduktionsnivåer för diesel, 40 procent, och bensin, 12,5 procent, efter 2024. Nu ska Energimyndigheten utvärdera reduktionsplikten och se om justeringar i nivåerna bör göras beroende på hur vi ligger till i klimatarbetet. Det är välkommet.
Centerpartiet har i årtionden varit en drivkraft för en ambitiös klimatpolitik där vi har drivit på för konkreta reformer för att få ner utsläppen. Vi skapade det gröna avdraget, var med och designade reduktionsplikten och arbetar varje dag för att minska vårt beroende av fossila bränslen. När bränslepriserna nu stiger kraftigt drabbas de som är beroende av sin bil för att få vardagen att gå ihop allra mest, i stor utsträckning människor och företag på landsbygden. Därför vill vi sänka skatten på förnybara drivmedel inom reduktionsplikten på 2,7 miljarder kronor 2022.

KD


– Vi vill lägga oss på EU-nivån under de närmsta åren och bakgrunden är denna: KD ställde sig så sent som för ett år sedan bakom den reduktionsnivå som skulle gälla i år. Under hösten insåg vi att utfallet av detta påverkar priset så mycket att vi vänt och sedan sent i höstas drivit att vi måste sänka nivån. Först till 14% men efter att priset fortsatt legat på osund nivå under vintern har vi jobbat för att den ska sänkas till EU-nivån, 6%. (Exemplet gäller diesel, vilket har störst betydelse för näringslivets behov)

MP


– Miljöpartiet vill följa reduktionsnivåerna som röstades igenom förra året av Sveriges riksdag.

L


– När reduktionsplikten slogs fast för ett år sedan byggdes trappan på en pessimistisk prognos för elektrifieringen. Liberalerna menade att elektrifieringen är en stark kraft och att reduktionsplikten därmed kan justeras ner. Vi ska nå klimatmålen. Om det görs genom att elektrifiera fordonen i hög utsträckning behöver inte andelen fossilfritt i de återstående bränslena växa lika snabbt.

Fråga 3:

Skatteintäkterna för fossila drivmedel (även inblandad reduktion) uppgår idag till nästan 60 miljarder kronor. Hur ser ni att Sverige ska genomföra en skatteskiftning när vi växlar från fossila drivmedel till förnybara, varav el är en väsentlig del?


S


– Här måste man tänka på beskattning som en helhet. Vi socialdemokrater vill genomföra en övergripande skattereform som tar ett helhetsgrepp. Det handlar om att säkra välfärdens finansiering, så att vi har råd med undersköterskor, poliser och investeringar för fler jobb. Då måste skattesystemet hänga ihop och vara rättvist. Det här är en sådan fråga man kan behöva fundera över i ett sådant arbete, men vi vill gå in så öppet som möjligt. .

M


–Det är uppenbart att fossila bränslen kommer fasas ut i allt större utsträckning i framtiden - vilket medför att skatteintäkter minskar därefter, över tid. Det behöver inte nödvändigtvis betyda att betydande skattehöjningar behöver ersätta skatteintäkterna från bensin och diesel - det kan ske genom andra budgetprioriteringar, till exempel genom minskade utgifter.

SD


– Vi ser i dagsläget inte att det är aktuellt med en skatteväxling som frågan avser. Sveriges bilister, transportföretag samt jord- och skogsbrukare betalar redan idag världens högsta drivmedelsskatter, vilket vi inte anser är rimligt. Vi är positiva, vilket både tillverkare och användare uppenbarligen också är, till den elektrifiering som nu sker av transportsektorn. Den el som kommer att användas omfattas även den av energiskatter, vilket delvis ger en naturlig överflyttning likväl som att näringslivet och privatpersoner kommer att få lägre kostnader.

V


– Vi vill att man utreder en ny differentierad vägbeskattning istället för drivmedelsskatter. En sådan skulle t.ex. kunna innebära att den som kör på landsbygden slipper vägskatt medan skatten i storstäder blir extra hög.

C


– I Centerpartiets rapport "En kraftfull grön omställning för hela landet" presenterade vi ett åtgärdspaket som bidrar till att snabba på omställningen i transportsektorn med skattebefrielse på det förnybara och mer svensk produktion av biodrivmedel. Några av de förslagen är att vi vill sänka skatten på förnybart drivmedel inom reduktionsplikten, att stoppa skattehöjningen på rena biodrivmedel, reformera reseavdraget med ökat landsbygdsfokus och ökad biodrivmedelsproduktion. En central del i våra förslag är att det ska underlätta för människor som behöver bilen i sin vardag.

KD


– Vi anser att välfärden vilar på två ben. Skatteintäkter samt offentliga utgifter. Genom att ta en ordentlig titt på utgiftssidan kan vi minska glappet mellan nuvarande intäkter från fossila drivmedel och kommande intäkter. När produktionspriset går upp på drivmedel ökar även momsintäkterna. Därför, genom att angripa produktionspriset, exempelvis genom reduktionsplikt, så bör staten fortfarande ha liknande intäkter som tidigare.

MP


– Miljöpartiet anser att det behövs en bredare översyn av skattesystemet som rör transporter. I en sådan översyn vore det bra om avstånd och ökad differentiering mellan stad och land kan få ett större genomslag i hur beskattningen utformas. På så sätt kan skattesystemet bli både mer klimatsmart, mer miljövänligt och mer rättvist. De exakta utformningarna på framtidens transportrelaterade skatter behöver utredas och i det arbetet behöver hänsyn tas även till personlig integritet och möjlighet till snabb utfasning av fossila bränslen. I ett första steg bör detta införas för lastbilar.

L


– Det ska kosta att förorena. Ska Sverige klara klimatmålen krävs miljöstyrande skatter för att minska utsläppen. Skatten på el måste sänkas så att fler väljer eldrivna alternativ till det fossila. Det är för Sverige väsentligt att bibehålla konkurrenskraften. Varken drivmedel eller arbetskostnader kan avvika i för stor grad gentemot Europa.

Fråga 4:

Hur viktiga är våra medlemmars lokala servicestationer – vilka tillhandahåller drivmedel, paketleveranser, livsmedel och annan nödvändig service – för en fortsatt levande landsbygd enligt er?


S


– Helt avgörande! Därför har regeringen infört ett särskilt driftsstöd som kan sökas av företag med försäljningsställen för dagligvaror, och som är betydelsefulla för annan grundläggande service såsom drivmedel, post eller betaltjänster. Dessa kan med fördel vara i form av lanthandel eller bensinmack

M


–Bilen är nödvändig för att Sverige ska fungera och hålla ihop - för att det ska gå att bo och jobba i hela landet, och för att värna en levande landsbygd. En helt avgörande förutsättning för att människor ska kunna leva med bilen är i sin tur att det finns service och tankning att tillgå inte allt för långt från hemmet.

SD


– Oerhört viktiga. De är helt avgörande för att kunna upprätthålla servicefunktioner och serva landsbygden.

V


– Vänsterpartiet vill stärka den lokala kommersiella servicen på landsbygden och där ingår de lokala servicestationerna. De bensinmackar som finns kvar på landsbygden står inför en del stora problem. De stora bensinbolagen inskränker sin service och ställer allt hårdare krav på volym och stor del av marknadskrafterna har inte intresse eller tar ansvar för en stor del av landsbygdsbefolkningens behov av drivmedel. Regeringen måste säkra så att den drivmedelsförsörjning som finns på landsbygden är uppdaterad och följer övriga samhällets utveckling. Omställning för de bensinmackar som redan i dag kämpar kan bli en omöjlig kostnad och därför riskerar alternativ som är bättre för klimatet att utebli. Vänsterpartiet har därför krävt en utredning för att fastställa vad som krävs för att möjliggöra klimatomställning för drivmedelsförsäljare på landsbygden.

C


– Oerhört viktiga. Den levande landsbygden är en central del i Centerpartiets politik. Vi kämpar för bättre villkor på den svenska landsbygden och arbetar för ett ökat jobbskapande och göra det möjligt för människor att bo och arbeta i hela landet. Med lokala servicestationer stärks möjligheterna till utveckling och god service, det skapar även en positiv spiral, för jobb och service, men också för vård och omsorg och bra skolor.

KD


– I många bygder är ett sjunkande befolknings- eller handelsunderlag den kritiska faktorn för att kunna behålla service. Både privata företag och samhällsinstitutioner behöver i många fall och på många platser tänka nytt för att kunna behålla sin verksamhet på fler geografiska platser men självklart behöver även alla människor på de platserna tänka på att gynna sina lokala butiker, mackar o.s.v. Vi vill förenkla företagande och minska byråkrati, något som är till nytta för både enskilda butiker men självklart även för kombinerade servicestationer.

MP


– De är absolut avgörande.

L


– För att medborgare och företag ska vilja bo och verka i hela Sverige är det viktigt att det finns tillgång till en fungerande grundläggande offentlig och kommersiell service. Här fyller de lokala servicestationerna en viktig funktion. I gles- och landsbygd har särskilt servicelösningar som bygger på lokala förutsättningar och samverkan med företagare och civilsamhället möjlighet att bli långsiktiga och bärkraftiga. Vi vill att länsstyrelserna gynnar de servicestationer och lanthandlare som agerar ombud för flera tjänster när de betalar ut servicebidraget.

Fråga 5:

Kan ni tänka er att återinföra arbetsgivarrabatten eller liknande subvention för att stimulera småföretagarna till att anställa fler?


S


– Vi har en tillfälligt nedsatt arbetsgivaravgift för unga som löper ut den 31 mars 2023 och en extra nedsättning juni-augusti 2022. Det kan vara ett sätt att stimulera att få fler unga i jobb, inte minst i våra småföretag, under en begränsad period.

M


–Skatterna på jobb och företag, däribland kostnaderna för att anställa, bör inte höjas. Moderaterna vill se generellt lägre skatt på arbete, men även lägre kostnader för att anställa. Moderaterna kommer att presentera våra samlade och mer exakta förslag för fler växande företag och fler i arbete i vårt kommande valmanifest.

SD


– Vi förespråkar redan idag en utökning av den sänkta arbetsgivaravgiften, växa-stödet, för företag när de anställer sina första medarbetare. Utöver det prioriterar vi minskad administration och regelkrångel för småföretagarna.

V


– Små och medelstora företag är viktiga för att hela Sverige ska leva. Småföretag är en viktig motor för Sveriges näringsliv. Inte bara för att sådana företag kan växa och bli stora, utan också för att de i bästa fall kan driva nya idéer och innovationer framåt. Vänsterpartiets politik för små och medelstora företag syftar till att skapa långsiktighet och goda förutsättningar för tillväxt. Men också trygghet för den enskilda företagaren och för dennes anställda. Vänsterpartiet är generellt mot att sänka arbetsgivaravgiften då det visat sig vara en ineffektiv reform. Vi vill istället se satsningar som syftar till att stärka skyddsnätet och skapa trygghet i småföretag så som stödmodeller för sjuklön där mindre företag med upp till tio anställda helt ska slippa betala 14 dagars sjuklön och en utredning om hur ensamföretag kan få ett skydd mer likt det anställda har vid arbetslöshet.

C


– För att samhället ska kunna växa och må bra behövs företag. Det är i små och växande företag som de flesta nya jobb skapas och pengar till vår gemensamma välfärd genereras. Vi vill därför göra det enklare att starta och driva företag och billigare att anställa. Centerpartiet har presenterar flera satsningar, som sänkta arbetsgivaravgifter för ungdomar, slopade arbetsgivaravgifter för långtidsarbetslösa och sänkta arbetsgivaravgifter för nyrekryteringar i företag med färre än tio anställda. Det är några exempel på satsningar som ytterligare skulle underlätta för tillväxt av småföretag och skapa fler jobb. De som står långt från arbetsmarknaden behöver också få betydligt bättre möjligheter att få jobb.

KD


– De sänkta arbetsgivaravgifterna för unga samt regional nedsättning av arbetsgivaravgifter är trubbiga reformer för att få fler i jobb. Utvärderingar har i olika omgångar konstaterat att effekterna är svaga. Istället vill Kristdemokraterna ha en fördubblad subvention i nystartsjobben:
• Subventionen höjs från 1 till 2 arbetsgivaravgifter redan vid 1 års arbetslöshet.
• Subventionen på 1 arbetsgivaravgift ges istället redan vid 6 månaders arbetslöshet och gäller i ett år.
• För unga mellan 20-25 år gäller subventionen om 2 arbetsgivaravgifter redan från 6 månaders arbetslöshet.
• Vid arbetslöshet över 2 år ges 2,5 arbetsgivaravgift och för alla nyanlända och personer som varit arbetslösa i mer än 3 år höjs subventionen till 3 arbetsgivaravgifter.
• Stödet gäller upp till två år, som idag.
• De förhöjda stödnivåerna gäller för anställningar tecknade de kommande 12 månaderna.

MP


– Ja.

L


– Det ska löna sig att arbeta och vara billigt att anställa. Därför vill Liberalerna sänka arbetsgivaravgifterna för de minsta företagen.